kruipruimte isolatie isodekens

Duurzame kruipruimte isolatie

Algemene voorwaarden Isodekens®

Algemene voorwaarden Isodekens.nl

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Isodekens: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Isodekens B.V gevestigd aan de, Lloydsweg 24 te Veendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 65930622
b. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Isodekens een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Isodekens heeft ontvangen of met wie Isodekens in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Isodekens enige rechtshandeling verricht;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Isodekens en de klant;
d. producten: de producten die Isodekens levert;
e. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. f. (af-)levering wordt verstaan: de feitelijke aflevering van producten en/of diensten.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door Isodekens aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Isodekens en de klant, waaronder mede begrepen onderhandeling- en andere precontractuele situaties.
2.2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
2
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Isodekens voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6. Indien Isodekens niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Isodekens in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.
3.2. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Isodekens opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Isodekens haar aanbieding baseert.
3.3. De door Isodekens aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Isodekens niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.4. Alle bij een offerte/aanbieding verstrekte afbeeldingen, technische specificaties en andere gegevens in brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn te allen tijde indicatief van aard. Gegevens zijn slechts bindend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail is bevestigd.
3.5. Isodekens kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
3
3.7. Isodekens heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat het producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Isodekens daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Isodekens anders aangeeft.
Artikel 4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Isodekens heeft aanvaard.

Artikel 5. Annulering
5.1. In het geval dat de klant een bestelling annuleert, dan zal de klant alle reeds door Isodekens in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten hebben moeten vergoeden.
5.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering of voortijdige beëindiging.

Artikel 6. Prijzen en prijswijziging
6.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
6.2. In afwijking van het hetgeen is opgenomen in artikel 6.1 zijn de vermelde prijzen voor de klant zijnde een consument inclusief btw.
6.3. Voor Isodekens is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Isodekens gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
6.4. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is Isodekens gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
4
6.5. Indien de oorspronkelijke prijs als gevolg van lid 3 en/of lid 4 van dit artikel wordt verhoogd, dan heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of elektronisch te geschieden binnen 5 werkdagen nadat Isodekens de klant van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
6.6. Een verhoging van de prijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 7. Levering
7.1. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
7.2. Isodekens is gerechtigd de levering in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering.
7.3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
7.4. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Isodekens bepaald.
7.5. Eventuele verzend- of transportkosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 8. Leveringstermijn
8.1. Alle door Isodekens genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Isodekens bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Isodekens ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
5
verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst
9.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Isodekens zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.

Artikel 10. Verplichtingen van de klant/vrijwaring
10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Isodekens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Isodekens ter beschikking worden gesteld.
10.2. Het isoleren van een bouwwerk is specialistisch werk. Isodekens raadt aan de geleverde producten door een professional aan te laten brengen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de geleverde producten gebruikt, aanbrengt of verwerkt.
10.3. De klant vrijwaart Isodekens voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
10.4. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Isodekens heeft voldaan, dan heeft Isodekens het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Isodekens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 11. Betaling
11.1. De klant dient de van Isodekens ontvangen facturen te betalen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
11.2. Isodekens is gerechtigd van de klant vooruitbetaling te verlangen. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig voldoet, dan heeft Isodekens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Isodekens is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat door de opschorting de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd.


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
6
11.3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door Isodekens tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som
opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
11.4. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Isodekens, totdat alle vorderingen die Isodekens op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
12.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Isodekens te bewaren.
12.4. Isodekens is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Isodekens te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Isodekens.

Artikel 13. Garantie
13.1. Op van derden betrokken materialen of producten wordt door Isodekens niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar toeleverancier wordt gegeven. Eventuele fabrieksgaranties worden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant medegedeeld.


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
7
13.2. De klant kan geen beroep op de garantie doen en klachten over gebreken worden niet in behandeling genomen indien:
a. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd, dan wel de door Isodekens verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
b. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant of diens personeel;
c. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
d. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
e. gebreken het gevolg zijn van het van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
g. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

Artikel 14. Afbeeldingen, informatie en afwijkingen
14.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, informatie betreffende afmetingen, kleuren, levensduur, toepasbaarheid, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website van Isodekens, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
14.2. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde op maat gemaakte producten en anderzijds op de door de klant aangegeven afmetingen kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
14.3. Afwijkingen die van 5% of minder zijn, worden in ieder geval steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
8

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Isodekens kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. Isodekens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Isodekens is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Isodekens geleverde product, sluit Isodekens iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de geschiktheid en eventuele (gevolg) schade.
15.4. Isodekens is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
15.5. Isodekens kan er nimmer verantwoordelijk voor worden gesteld indien het isolerend effect van de geleverde producten tegenvalt.
15.6. Isodekens is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.
15.7. Indien Isodekens aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Isodekens beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Isodekens gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Isodekens beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Isodekens of haar ondergeschikten.


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
9
15.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Isodekens vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Isodekens kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.

Artikel 16. Reclames
16.1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren. Reclames naar aanleiding van eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk na de levering schriftelijk of via de e-mail aan Isodekens te worden gemeld.

Artikel 17. Ontbinding en opschorting
17.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Isodekens het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Isodekens op schadevergoeding.
17.2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Isodekens niet nakomt of Isodekens vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Isodekens adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Isodekens het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Isodekens op schadevergoeding.
17.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Isodekens niet tot enige schadevergoeding gehouden.
17.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Isodekens op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 18. Overmacht


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
10
18.1. Isodekens is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Isodekens liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten of onderdelen van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Isodekens door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Isodekens of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Isodekens of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen,
of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Isodekens.
18.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd of uitgevoerd is, zal naar verhouding worden afgerekend.
18.3. Partijen zullen elkaar spoedig van een toestand van overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten
20.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Isodekens geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


Isodekens.nl B.V. I Lloydsweg 24 I Veendam I 050-8795405 I KvK: 65930622
11

Artikel 21. Slotbepalingen
21.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
21.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3. Elke overeenkomst tussen Isodekens en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
21.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Isodekens worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen, waar Isodekens gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Ook zelf uw kruipruimte isoleren? Bestel Isodekens online.